PRAWO DO ZASIŁKU BEZ OKRESU WYCZEKIWANIA

PRAWO DO ZASIŁKU BEZ OKRESU WYCZEKIWANIA

Prawo do zasiłku chorobowego nabywamy po upływie ustalonego okresu ubezpieczenia tzw. okresu wyczekiwania. Są jednak sytuacje w których mamy prawo do zasiłku bez okresu wyczekiwania czyli od pierwszego dnia podpisania umowy.

Okresy wyczekiwania

Podlegasz ubezpieczeniu chorobowemu:

  • obowiązkowo – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego,
  • dobrowolnie – prawo do zasiłku nabywasz po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego jeśli przerwa w ubezpieczeniu nie przekroczyła 30 dni. Do tej sytuacji wlicza się także przerwy spowodowane urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej.

Zasiłek bez okresu wyczekiwania

Przysługuje Ci, jeśli jesteś:

  • absolwentem szkoły lub szkoły wyższej i zostałeś objęty ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w przypadku kierunków lekarskich, lekarsko-dentystycznych i weterynarii – od daty złożenia ostatniego wymaganego planem studiów egzaminu, a w przypadku kierunku farmacji – od daty zaliczenia ostatniej przewidzianej w planie studiów praktyki,
  • ubezpieczony, a Twoja niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczony obowiązkowo i  masz  co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłem albo senatorem i przystąpiłeś do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • funkcjonariuszem Służby Celnej, który przyjął propozycję pracy i stał się pracownikiem w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

Ważne!

Do zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku macierzyńskiego nie stosuje się art. 4 ustawy zasiłkowej, co oznacza, że nabycie prawa do któregokolwiek z tych zasiłków jest możliwe już w pierwszym dniu ubezpieczenia chorobowego.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

 

ULGA DLA MŁODYCH – PIT 0

ULGA DLA MŁODYCH – PIT 0

Ulga dla Młodych – PIT 0 to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26 roku życia.

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych – PIT 0

Osoby, które nie ukończyły 26 lat i osiągają przychody z:

  • pracy (stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej),
  • umów zlecenia,
  • odbywania praktyk absolwenckich,
  • stażu uczniowskiego.

Limit przychodów

Limit przychodów wynosi 85 528 zł w roku podatkowym. Nadwyżka będzie zatem opodatkowana według skali podatkowej. Dodać należy, że zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników.

Działanie ulgi

Ulga działa od 1 sierpnia 2019 r., kiedy wymagane było złożenie oświadczenia płatnikowi składek o niepobieraniu podatku.

Obecnie ulga działa z mocy ustawy a co za tym idzie nie składa się żadnych oświadczeń płatnikowi składek.

Jeżeli uzyskane przychody w całości są objęte ulgą nie masz obowiązku składania zeznania podatkowego (PIT 36 lub PIT 37). Zeznanie należy złożyć, jeśli uzyskano dodatkowe przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej. Wówczas należy również przychody objęte ulgą ująć w zeznaniu podatkowym dla celów informacyjnych.

Ulga a składki ZUS i NFZ

Korzystając z ulgi należy opłacać składki na ZUS i NFZ jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) (link przenosi do strony w serwisie)

Ustawa dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123)

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa zmieniająca) (Dz.U. poz. 1394)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

KTO NIE PODLEGA WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM?

KTO NIE PODLEGA WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM?

Wiadomym jest, że zatrudniając pracownika koniecznym jest wysłanie go na wstępnie badania lekarskie. Następnie uzyskanie przez niego braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Kto jednak nie podlega wstępnym badaniom lekarskim?

Są to osoby:

  • przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą,
  • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie wraz ze skierowaniem na badania, stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (art. 229 KP).

Ważne!
Pracownicy, którzy przyjmowani są do prac szczególnie niebezpiecznych u innego pracodawcy podlegają wstępnym badaniom lekarskim bez wyjątków.

Orzeczenie lekarskie, które wydane jest osobie przyjmowanej do pracy przechowujemy w części A akt osobowych (Akta osobowe co zawierają?).

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 229)

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE – RÓŻNICE

UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE – RÓŻNICE

Świadczenie pracy można podzielić na dwie grupy: oparte na przepisach prawa pracy oraz oparte na przepisach prawa cywilnego. Jakie zatem są różnice zatrudnienia na podstawie umowy o pracę a zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie obrazuje poniższa tabela.

KRYTERIUM UMOWA O PRACĘ UMOWA ZLECENIE
Stosunek prawny Przepisy Kodeksu pracy Przepisy Kodeksu cywilnego
Wynagrodzenie Co najmniej minimalne wynagrodzenie, przysługują dodatki Co najmniej minimalna stawka godzinowa, brak dodatków
Podporządkowanie
kierownictwu dającemu
pracę
Tak Nie
Obowiązek świadczenia
pracy osobiście
Tak Tak (za zgodą zleceniodawcy możliwe jest zastępstwo)
Prawo do rekompensaty
za nadgodziny w postaci
czasu wolnego
Tak Nie
Prawo do rekompensaty
za nadgodziny poprzez
wypłatę dodatku
Tak Nie
Urlop wypoczynkowy Tak Nie
Urlop okolicznościowy Tak Nie
Opieka nad dzieckiem Tak, 2 dni w roku kalendarzowym Nie
Przerwa w pracy Tak, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin Nie
Ochrona przed zwolnieniem Tak, ochrona stosunku pracy, obowiązują okresy wypowiedzenia, uzasadnienie wypowiedzenia, konsultacje ze związkami, ochrona ze względu na wiek przedemerytalny, w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, itp. Nie
Odprawa Tak, jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników Nie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Tak, gdy pracodawca tworzy fundusz, np.: dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia rzeczowe, pożyczki, itp. Nie
Czas pracy Tak, obowiązują normy czasu pracy a za przekroczenie dodatek za nadgodziny Nie ma ograniczeń co do norm czasu pracy
Spory Sąd Pracy Sąd Cywilny
Bezpłatna opieka medyczna Tak Tak
Wynagrodzenie chorobowe Tak, przez 33 dni lub 14 dni finansowane przez pracodawcę Nie
Zasiłek chorobowy Tak, po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego
Świadczenie rehabilitacyjne Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek macierzyński Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek opiekuńczy Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek dla bezrobotnych Tak, po spełnieniu ustawowych wymagań Tak, po spełnieniu ustawowych wymagań

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

CZY ZLECENIOBIORCA PODLEGA BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP?

CZY ZLECENIOBIORCA PODLEGA BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP?

W dzisiejszym artykule odpowiemy sobie na pytanie czy zleceniobiorca podlega badaniom lekarskim i szkoleniu BHP w związku z zawartą umową cywilnoprawną.

Badania lekarskie zleceniobiorcy

Przepisy prawne nie wskazują jednoznacznie, że zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług musisz jako pracodawca skierować ją na badania lekarskie.

Co w przypadku szkoleń BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić w miejscu wykonywania pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest to jeden z podstawowych warunków zatrudnienia jakiejkolwiek osoby bez znaczenia jaka umowa została zawarta.

Przepisy nie wskazują w jaki sposób ten obowiązek powinien być zrealizowany podczas zawierania umowy cywilnoprawnej, może to być np. przeszkolenie z zakresu BHP czy zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na określonym stanowisku.

Ważne!
Możesz jako pracodawca wymagać od osoby, którą zatrudniasz poddania się badaniu lekarskiemu lub udziału w szkoleniu BHP jeżeli rodzaj pracy (np. praca na wysokości) czy zagrożenia związane z pracą są tak znaczne, że osoba powinna posiadać odpowiedni stan zdrowia a także powinna odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.

Obowiązki zleceniobiorców

Osoby zatrudnione na podstawie innych umów niż umowa o pracę mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad BHP na równi z pracownikami – w zakresie podanym przez pracodawcę.

Uregulowanie przepisów

Wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym kwestie dotyczące badań lekarskich mogą być zawarte w treści umowy łączącej strony.

Ważne!
Jeśli zdarzy się tak, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca.

Kto poniesie koszty ewentualnych badań lekarskich i szkolenia BHP?

Warto tą kwestię uregulować w spisanej umowie cywilnoprawnej, która ze stron poniesie koszty, ponieważ brak tego zapisuje skutkuje tym, że koszty powinien ponieść zleceniodawca w związku z zobowiązaniem do wykonania badania i szkolenia.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy