CZY ZLECENIOBIORCA PODLEGA BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP?

CZY ZLECENIOBIORCA PODLEGA BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP?

W dzisiejszym artykule odpowiemy sobie na pytanie czy zleceniobiorca podlega badaniom lekarskim i szkoleniu BHP w związku z zawartą umową cywilnoprawną.

Badania lekarskie zleceniobiorcy

Przepisy prawne nie wskazują jednoznacznie, że zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług musisz jako pracodawca skierować ją na badania lekarskie.

Co w przypadku szkoleń BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić w miejscu wykonywania pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest to jeden z podstawowych warunków zatrudnienia jakiejkolwiek osoby bez znaczenia jaka umowa została zawarta.

Przepisy nie wskazują w jaki sposób ten obowiązek powinien być zrealizowany podczas zawierania umowy cywilnoprawnej, może to być np. przeszkolenie z zakresu BHP czy zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na określonym stanowisku.

Ważne!
Możesz jako pracodawca wymagać od osoby, którą zatrudniasz poddania się badaniu lekarskiemu lub udziału w szkoleniu BHP jeżeli rodzaj pracy (np. praca na wysokości) czy zagrożenia związane z pracą są tak znaczne, że osoba powinna posiadać odpowiedni stan zdrowia a także powinna odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.

Obowiązki zleceniobiorców

Osoby zatrudnione na podstawie innych umów niż umowa o pracę mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad BHP na równi z pracownikami – w zakresie podanym przez pracodawcę.

Uregulowanie przepisów

Wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym kwestie dotyczące badań lekarskich mogą być zawarte w treści umowy łączącej strony.

Ważne!
Jeśli zdarzy się tak, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca.

Kto poniesie koszty ewentualnych badań lekarskich i szkolenia BHP?

Warto tą kwestię uregulować w spisanej umowie cywilnoprawnej, która ze stron poniesie koszty, ponieważ brak tego zapisuje skutkuje tym, że koszty powinien ponieść zleceniodawca w związku z zobowiązaniem do wykonania badania i szkolenia.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *