KTO NIE PODLEGA WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM?

KTO NIE PODLEGA WSTĘPNYM BADANIOM LEKARSKIM?

Wiadomym jest, że zatrudniając pracownika koniecznym jest wysłanie go na wstępnie badania lekarskie. Następnie uzyskanie przez niego braku przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Kto jednak nie podlega wstępnym badaniom lekarskim?

Są to osoby:

    • przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą,
    • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie wraz ze skierowaniem na badania, stwierdzające brak przeciwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (art. 229 KP).

Ważne!
Pracownicy, którzy przyjmowani są do prac szczególnie niebezpiecznych u innego pracodawcy podlegają wstępnym badaniom lekarskim bez wyjątków.

Orzeczenie lekarskie, które wydane jest osobie przyjmowanej do pracy przechowujemy w części A akt osobowych (Akta osobowe co zawierają?).

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 229)

Ustawa z 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy

Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *