PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW

podstawa wymiaru zasiłków

PODSTAWA WYMIARU ZASIŁKÓW

Każda osoba, która podlega pod ubezpieczenie chorobowe ma prawo do uzyskania świadczeń z tego ubezpieczenia. Często mamy wątpliwość jaka powinna być prawidłowa podstawa wymiaru zasiłków.

Wypłata zasiłków jest realizowana przez ZUS lub przez pracodawcę jeśli zatrudnia on na dzień 30 listopada ubiegłego roku co najmniej 20 pracowników zgłoszonych do ubezpieczenia chorobowego.

Jak ustalamy podstawę wymiaru zasiłków?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy, np.:

umowa o pracę zawarta od 01.09.2014 r.
ZLA 10-18.06.2018 r.
Podstawa wymiaru zasiłku: 06.2017-05.2018

Jak ustalamy postawę jeśli pracownik nie przepracował 12 miesięcy?

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy kalendarzowych zatrudnienia, jako podstawę wymiaru zasiłków przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowego tego zatrudnienia. Miesiąc, w którym zatrudniony został pracownik od pierwszego dnia roboczego miesiąca przyjmujemy jako pełny kalendarzowy miesiąc zatrudnienia i wynagrodzenie za ten miesiąc przyjmujemy do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku, np.:

umowa o pracę zawarta od 02.01.2018 r.
ZLA 04-11.11.2018 r.
Podstawa wymiaru zasiłku: 01.2018-10.2018

Jak ustalić podstawę jeśli umowa została zawarta w trakcie miesiąca a choroba w miesiącu następnym?

Jeżeli umowa o pracę została zawarta w trakcie miesiąca, a niezdolność do pracy powstała w miesiącu następnym, podstawa wymiaru zasiłku chorobowego ustalana będzie na podstawie wynagrodzenia pracownika za miesiąc, w którym powstała ta niezdolność do pracy tzn. za pełny miesiąc kalendarzowy zatrudnienia, np.:

umowa o pracę zawarta od 10.06.2018 r.
ZLA 24-26.07.2018 r.
Podstawa wymiaru zasiłku: 07.2018

Która kwota wynagrodzenia stanowi podstawa wymiaru zasiłków?

Za wynagrodzenie uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków uważa się przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe, finansowanych ze środków pracownika.

Jak ustalić podstawę jeśli niezdolność do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca pracy?

Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem pierwszego miesiąca kalendarzowego zatrudnienia, do podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się:

  • wynagrodzenie miesięczne określone w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, jeżeli wynagrodzenie przysługuje w stałej miesięcznej wysokości,
  • wynagrodzenie, jakie pracownik osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie zmienne.
   Wynagrodzenia określone w stawce godzinowej traktuje się jako wynagrodzenie stałe.

Jeżeli bezpośrednio przed powstaniem niezdolności do pracy pracownik przez cały okres, z którego ustala się podstawę wymiaru zasiłku korzystał z urlopu wychowawczego lub z urlopu bezpłatnego albo odbywał czynną służbę wojskową, podstawa wymiaru zasiłku ustalana jest na podstawie wynagrodzenia za miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy:

  • w stałej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę lub
  • przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, jeżeli pracownik otrzymuje wynagrodzenie o charakterze zmiennym.

Zmiana wynagrodzenia w trakcie 12 miesięcy

Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikom za okres 12 miesięcy kalendarzowych. Nawet jeśli w tych miesiącach nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia na skutek zmiany stanowiska pracy lub zmiany warunków wynagradzania ustalonych w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy.

Włączanie i wyłączanie miesięcy z podstawy wymiaru zasiłków

Jeżeli w okresie, za który wynagrodzenie uwzględnia się na podstawie wymiaru zasiłków pracownik nie osiągnął pełnego wynagrodzenia wskutek nie przepracowania części miesiąca z przyczyn usprawiedliwionych, przy obliczaniu podstawy wymiaru:

  • wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował mniej niż połowę obowiązującego go w danym miesiącu czasu pracy,
  • przyjmuje się po uzupełnieniu wynagrodzenie za miesiące, w których pracownik przepracował co najmniej połowę obowiązującego go w tym miesiącu czasu pracy.

Na równi z dniami, w których pracownik świadczył pracę traktuje się dni urlopu wypoczynkowego i inne dni nieobecności w pracy, za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Ważne!

Uzupełniamy miesiące o usprawiedliwioną nieobecność w pracy, nie uzupełniamy miesięcy o nieobecności nieusprawiedliwione.

W przypadku osób podlegających za zasadzie dobrowolności ubezpieczeniu chorobowemu przychód przyjmujemy w kwocie faktycznie wypłaconej bez uzupełniania do pełnego miesiąca.

Jeżeli w okresie przyjmowanym do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku pracownik w każdym miesiącu przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy z przyczyn usprawiedliwionych, do ustalenia podstawy wymiaru przyjmujemy wynagrodzenie za wszystkie miesiące, po uzupełnieniu.

Ustalanie podstawy wymiaru zasiłków na nowo

Podstawę wymiaru zasiłku ustalamy na nowo jeżeli między wypłaconymi zasiłkami wystąpiła przerwa pełne 3 miesiące kalendarzowe, np.:

umowa o pracę zawarta od 01.06.2006 r.
ZLA 10.10.2017-12.11.2017 (pierwsze)
Podstawa wymiaru zasiłku: 10.2016-09.2017 
ZLA 28.02.2018-20.03.2018 (drugie)
Podstawa wymiaru zasiłku: 10.2016-09.2017 
ZLA 02-15.07.2018 (trzecie)
Podstawa wymiaru zasiłku: 07.2017-06.2018 

Wyjątek zmiana etatu !

umowa o pracę zawarta od 01.04.2017 r. (1/4 etatu)
ZLA 20-24.12.2017
Podstawa wymiaru zasiłku: 04.2017-09.2017 
zmiana wymiaru czasu pracy: 1.11.2017 na 1/2 etatu
ZLA 20-24.12.2017
Podstawa wymiaru zasiłku: 11.2017

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U z 2019r., poz. 645 z późń. zm.)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *