UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE – RÓŻNICE

UMOWA O PRACĘ A UMOWA ZLECENIE – RÓŻNICE

Świadczenie pracy można podzielić na dwie grupy: oparte na przepisach prawa pracy oraz oparte na przepisach prawa cywilnego. Jakie zatem są różnice zatrudnienia na podstawie umowy o pracę a zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie obrazuje poniższa tabela.

KRYTERIUM UMOWA O PRACĘ UMOWA ZLECENIE
Stosunek prawny Przepisy Kodeksu pracy Przepisy Kodeksu cywilnego
Wynagrodzenie Co najmniej minimalne wynagrodzenie, przysługują dodatki Co najmniej minimalna stawka godzinowa, brak dodatków
Podporządkowanie
kierownictwu dającemu
pracę
Tak Nie
Obowiązek świadczenia
pracy osobiście
Tak Tak (za zgodą zleceniodawcy możliwe jest zastępstwo)
Prawo do rekompensaty
za nadgodziny w postaci
czasu wolnego
Tak Nie
Prawo do rekompensaty
za nadgodziny poprzez
wypłatę dodatku
Tak Nie
Urlop wypoczynkowy Tak Nie
Urlop okolicznościowy Tak Nie
Opieka nad dzieckiem Tak, 2 dni w roku kalendarzowym Nie
Przerwa w pracy Tak, jeśli dobowy wymiar czasu pracy wynosi co najmniej 6 godzin Nie
Ochrona przed zwolnieniem Tak, ochrona stosunku pracy, obowiązują okresy wypowiedzenia, uzasadnienie wypowiedzenia, konsultacje ze związkami, ochrona ze względu na wiek przedemerytalny, w okresie ciąży, urlopu macierzyńskiego, itp. Nie
Odprawa Tak, jeśli pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników Nie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Tak, gdy pracodawca tworzy fundusz, np.: dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia rzeczowe, pożyczki, itp. Nie
Czas pracy Tak, obowiązują normy czasu pracy a za przekroczenie dodatek za nadgodziny Nie ma ograniczeń co do norm czasu pracy
Spory Sąd Pracy Sąd Cywilny
Bezpłatna opieka medyczna Tak Tak
Wynagrodzenie chorobowe Tak, przez 33 dni lub 14 dni finansowane przez pracodawcę Nie
Zasiłek chorobowy Tak, po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego
Świadczenie rehabilitacyjne Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek macierzyński Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek opiekuńczy Tak Tak, jeśli przystąpiono do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Zasiłek dla bezrobotnych Tak, po spełnieniu ustawowych wymagań Tak, po spełnieniu ustawowych wymagań

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

CZY ZLECENIOBIORCA PODLEGA BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP?

CZY ZLECENIOBIORCA PODLEGA BADANIOM LEKARSKIM I SZKOLENIU BHP?

W dzisiejszym artykule odpowiemy sobie na pytanie czy zleceniobiorca podlega badaniom lekarskim i szkoleniu BHP w związku z zawartą umową cywilnoprawną.

Badania lekarskie zleceniobiorcy

Przepisy prawne nie wskazują jednoznacznie, że zatrudniając osobę na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług musisz jako pracodawca skierować ją na badania lekarskie.

Co w przypadku szkoleń BHP?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić w miejscu wykonywania pracy bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Jest to jeden z podstawowych warunków zatrudnienia jakiejkolwiek osoby bez znaczenia jaka umowa została zawarta.

Przepisy nie wskazują w jaki sposób ten obowiązek powinien być zrealizowany podczas zawierania umowy cywilnoprawnej, może to być np. przeszkolenie z zakresu BHP czy zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na określonym stanowisku.

Ważne!
Możesz jako pracodawca wymagać od osoby, którą zatrudniasz poddania się badaniu lekarskiemu lub udziału w szkoleniu BHP jeżeli rodzaj pracy (np. praca na wysokości) czy zagrożenia związane z pracą są tak znaczne, że osoba powinna posiadać odpowiedni stan zdrowia a także powinna odbyć przeszkolenie w zakresie BHP.

Obowiązki zleceniobiorców

Osoby zatrudnione na podstawie innych umów niż umowa o pracę mają obowiązek przestrzegania przepisów i zasad BHP na równi z pracownikami – w zakresie podanym przez pracodawcę.

Uregulowanie przepisów

Wszystkie kwestie dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w tym kwestie dotyczące badań lekarskich mogą być zawarte w treści umowy łączącej strony.

Ważne!
Jeśli zdarzy się tak, że obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie będzie zrealizowany właściwie, to podmiotem odpowiedzialnym będzie pracodawca.

Kto poniesie koszty ewentualnych badań lekarskich i szkolenia BHP?

Warto tą kwestię uregulować w spisanej umowie cywilnoprawnej, która ze stron poniesie koszty, ponieważ brak tego zapisuje skutkuje tym, że koszty powinien ponieść zleceniodawca w związku z zobowiązaniem do wykonania badania i szkolenia.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 23kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy