ULGA DLA MŁODYCH – PIT 0

ulga dla młodych - pit 0

ULGA DLA MŁODYCH – PIT 0

Ulga dla Młodych – PIT 0 to ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) dla osób do 26 roku życia.

Kto może skorzystać z ulgi dla młodych – PIT 0

Osoby, które nie ukończyły 26 lat i osiągają przychody z:

    • pracy (stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego, stosunku pracy nakładczej),
    • umów zlecenia,
    • odbywania praktyk absolwenckich,
    • stażu uczniowskiego.

Limit przychodów

Limit przychodów wynosi 85 528 zł w roku podatkowym. Nadwyżka będzie zatem opodatkowana według skali podatkowej. Dodać należy, że zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów czy liczby płatników.

Działanie ulgi

Ulga działa od 1 sierpnia 2019 r., kiedy wymagane było złożenie oświadczenia płatnikowi składek o niepobieraniu podatku.

Obecnie ulga działa z mocy ustawy a co za tym idzie nie składa się żadnych oświadczeń płatnikowi składek.

Jeżeli uzyskane przychody w całości są objęte ulgą nie masz obowiązku składania zeznania podatkowego (PIT 36 lub PIT 37). Zeznanie należy złożyć, jeśli uzyskano dodatkowe przychody podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej. Wówczas należy również przychody objęte ulgą ująć w zeznaniu podatkowym dla celów informacyjnych.

Ulga a składki ZUS i NFZ

Korzystając z ulgi należy opłacać składki na ZUS i NFZ jeśli jesteś objęty ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa PIT) (link przenosi do strony w serwisie)

Ustawa dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123)

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa zmieniająca) (Dz.U. poz. 1394)

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2018 r. poz. 1244)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *