URLOP OJCOWSKI

urlop ojcowski

URLOP OJCOWSKI

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku macierzyńskiego ustalonego w Kodeksie Pracy jako urlop ojcowski w wymiarze do 2 tygodni. Urlop ten przysługuje także w przypadku, gdy matka dziecka nie jest pracownicą i nie może korzystać z uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Wymiar urlopu ojcowskiego

Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia  – w przypadku, gdy pracownikowi urodziło się dziecko,
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10 roku życia – w razie przysposobienia dziecka przez pracownika.

Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których każda nie może być krótsza niż tydzień. Części te nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie.

Ojciec może też wykorzystać 2 dni urlopu okolicznościowego w związku z urodzeniem dziecka.

Wysokość zasiłku

Za okres urlopu ojcowskiego przysługuje wysokość zasiłku macierzyńskiego w wysokości 100 % podstawy wymiaru.

Dokumenty – urlop ojcowski

Do przyznania ubezpieczonemu pracownikowi zasiłku za okres urlopu ojcowskiego niezbędne jest:

  • wystąpienie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem z pisemnym wnioskiem do pracodawcy o udzielenie urlopu ojcowskiego,
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo ZUS za zgodność z oryginałem – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z urodzeniem się dziecka,
  • prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka lub jego kopia potwierdzona przez płatnika składek albo przez ZUS za zgodność z oryginałem – w razie ubiegania się o zasiłek macierzyński w związku z przysposobieniem dziecka,
  • oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040, ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368, ze zm.).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *