URLOP WYCHOWAWCZY – CZY PŁATNY?

urlop wychowawczy - czy płatny?

URLOP WYCHOWAWCZY

Jednym z przysługujących pracownikom urlopów związanych z rodzicielstwem jest urlop wychowawczy, który nie jest płatny. Ewentualnie można się ubiegać o zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego spełniając warunki dotyczące niskich dochodów.

Celem tego urlopu jest osobiste sprawowanie opieki nad dzieckiem.

Wymiar urlopu wychowawczego

Urlop wychowawczy wynosi łącznie 36 miesięcy, jednak jeden z rodziców może wykorzystać tylko 35 miesięcy. Jeden miesiąc przeznaczono dla drugiego rodzica. Urlop może być wykorzystywany przez oboje rodziców jednocześnie. Można go wykorzystać w najwięcej 5 częściach.

Pełne 36 miesięcy przysługuje jeśli:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo jest ona ograniczona lub zawieszona,
  • dziecko ma jednego opiekuna.

Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wyżej wymienione przesłanki.

Uwaga!
Wymiar urlopu wychowawczego jest wydłużony do 71 miesięcy jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności. Te dodatkowe 36 miesięcy można wykorzystać do ukończenia przez dziecko 18 lat.

Warunki ubiegania się o urlop wychowawczy

Pracownik ma prawo do urlopu wychowawczego jeśli posiada co najmniej 6-miesięczny staż pracy (wlicza się także pobieranie zasiłku dla bezrobotnych). Może skorzystać  z niego do końca roku kalendarzowego w którym dziecko skończyło 6 lat.

Do 6 miesięcy wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia bez względu na:

  • długość przerw między okresami zatrudnienia,
  • wymiar czasu pracy,
  • tryb rozwiązania stosunku pracy.

Ubiegając się o urlop wychowawczy należy złożyć pisemny wniosek do pracodawcy, co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Pracodawca musi uwzględnić taki wniosek.

Pracownik może jeszcze w ciągu 7 dni przed rozpoczęciem urlopu wycofać wniosek w formie pisemnego oświadczenia.

W trakcie trwania urlopu urlopu wychowawczego pracownik może z niego zrezygnować w każdej chwili za zgodą pracodawcy. Bez zgody może podjąć pracę po 30 dniach od powiadomienia pracodawcy o rezygnacji z urlopu.

Urlop wychowawczy a składki ZUS

Podczas korzystania z urlopu wychowawczego składki społeczne oraz składkę  zdrowotną opłaca budżet państwa. Okres korzystania z urlopu wlicza się do stażu pracy oraz okresu nabywania uprawnień pracowniczych.

Pracodawca nie może pracownikowi korzystającego z urlopu wychowawczego wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o:

  • udzielenie urlopu wychowawczego – do dnia zakończenia tego urlopu,
  • obniżenie wymiaru czasu pracy – do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy jest możliwe tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Po powrocie z urlopu wychowawczego pracodawca dopuszcza pracownika do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli nie jest to możliwe, dopuszcza do pracy na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Wówczas jego wynagrodzenie nie może być niższe od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Czy można pracować w trakcie urlopu wychowawczego?

Urlop wychowawczy nie wyklucza możliwości pracy pod warunkiem, że możliwe jest jej łączenie z opieką nad dzieckiem. Praca może być wykonywana u pracodawcy u którego wykorzystuje się urlop lub może być świadczona w innej firmie. Można także podjąć naukę, szkolenie lub działalność gospodarczą.

Ważne!
Jeśli pracodawca stwierdzi, że rodzic zaprzestał sprawowania opieki może wezwać do stawienia się do pracy w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia wezwania i nie później niż 30 dni od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o tym fakcie.

 


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *